جذر در پایتون
مقالات
دوشنبه 21 خرداد 1403
جهت مطالعه این مقاله به 10 دقیقه زمان نیاز دارید
جذر در پایتون
آنچه در این مقاله خواهیم خواند:

مقدمه:

جذر یکی از مبانی پایه‌ای در ریاضیات است. در این مقاله به روش‌های مختلف، جذر گرفتن در پایتون را بررسی می‌کنیم  

توان در پایتون : 

توان به معنی ضرب کردن یک عدد در خودش به دفعات متعدد است. برای مثال 4 به توان 2 مساوی با 16 می‌باشد. 

در زبان برنامه نویسی پایتون می‌توانیم از (**) به عنوان علامت توان دو استفاده کنیم. کد زیر توان 2 عدد چهار را برای ما نمایش خواهد‌ داد. 

num = 4

print(num**2)

Output : 16


 

جذر گرفتن در پایتون : 

جذر یک عدد در واقع به توان 1/2 رساندن آن عدد است. یعنی اگر بنویسیم 16 به توان 1/2، عدد 4 که همان جذر 1/2 است به دست می‌آید. 


 

مثال جذر گرفتن در پایتون: 

num = 16

radical = 16**1/2 

print(radical)

Output = 4 


 

در کد بالا سعی کردیم که با استفاده از توان، جذر عدد را به دست آوریم. اول متغیر num را مساوی با 16 قرار دادیم؛ سپس آن عدد را به توان 1/2 رساندیم و آن را به متغیر radical نسبت دادیم. در اخر با استفاده از( print(radical، عدد نهایی در ترمینال نمایش داده خواهد شد. خروجی این کد در واقع عدد 4 است که همان جذر 16 می‌باشد. 

با این روش می‌توانیم جذر هر عددی را محاسبه کنیم. اگر بخواهیم ریشه nام عدد مورد نظر را بیابیم، می‌توانیم آن عدد را به توان 1/n برسانیم. مثلا اگر بخواهیم ریشه سوم عدد 16 را داشته باشیم می‌توانیم آن را به صورت radical =16**1/3 بنویسیم. 


 

 

محاسبه جذر با تابع : 

یکی دیگر از روش‌های محاسبه جذر در پایتون استفاده از تابع می‌باشد. ما می‌توانیم با نوشتن یک تابع مربوط به محاسبه جذر و سپس با صدا زدن آن تابع، محاسبات مورد نظر را انجام دهیم. در این قسمت، مثالی از محاسبه جذر در پایتون با استفاده از تابع را بررسی می‌کنیم.


 

:def jazr(x)

return(x**1/2)


 

در کد بالا یک تابع نوشتیم که متغیر x را می‌پذیرد و جذر عدد x را به عنوان خروجی تحویل می‌دهد.  عدد x که همان ورودی تابع است را می‌توان از کاربر درخواست کرد. 


 

:def jazr(x)

return(x**1/2)

num = int(input(“enter a number: “)

print(jazr(num))


 

کد بالا در واقع یک تابع است که از کاربر یک ورودی از نوع عددی قبول کرده و سپس جذر آن عدد را به عنوان خروجی تحویل می‌دهد. سپس عدد به دست آمده را در ترمینال نمایش می‌دهد. 

برای مثال اگر در قسمت ورودی عدد 25 را وارد کنیم، می‌توانیم با صدا کردن تابع jazr، جذر آن عدد را داشته باشیم که برابر عدد 5 خواهد بود. 


 

محاسبه جذر با فرجه دلخواه : 

متوجه شدیم که اگر عددی را به توان 1/2 برسانیم، در واقع جذر عدد مورد نظر را محاسبه کرده‌ایم. اگر بخواهیم ریشه nام عدد را به دست آوریم، می‌توانیم عدد مورد نظر را به توان 1/n برسانیم. در این قسمت مثالی از محاسبه ریشه عدد با فرجه دلخواه را بررسی می‌کنیم. 


num1 = int(input(“enter a number: “)
num2 = int(input(“enter a radical number: “)

radical = num1**(1/num2)

print(radical)


 

در کد بالا، دو عدد به صورت ورودی از کاربر درخواست می‌شود، ورودی که نام آن را num1 گذاشتیم، در واقع عددی است که قصد داریم ریشه آن را محاسبه کنیم و ورودی num2، ریشه nام همان عدد است. 

بعد از دریافت ورودی‌های مورد نیاز، ورودی اول را به توان معکوس ورودی دوم می‌رسانیم. سپس عدد به دست آمده را در ترمینال برای کاربر پرینت می‌کنیم. 

اگر در قسمت ورودی num1 عدد 125 را وارد کرده و در ورودی num2، عدد 3 را وارد کنیم. کد بالا ریشه سوم عدد 125 را محاسبه کرده و نتیجه را که عدد 5 خواهد بود در ترمینال نمایش خواهد داد. 


 

محاسبه جذر در پایتون با کتابخانه math : 

یکی دیگر از روش‌های جذر گرفتن در پایتون، استفاده از کتابخانه math می‌باشد. این کتابخانه مربوط به انجام اعمال ریاضی است. 

در این قسمت روش‌های محاسبه جذر در پایتون با استفاده از کتابخانه math را بررسی می‌کنیم. 


 

Import math 

num1 = int(input(“enter a number: “) 

x = pow(num1, 0.5)

print(x)


 

کد بالا از کاربر یک ورودی به نام num1 که باید به صورت عددی باشد را درخواست می‌کند. سپس با استفاده از دستور pow آن عدد را به توان 0.5 می‌‌رساند. عدد 0.5 در واقع همان 1/2 است. پس از اجرای این کد، اگر عدد 25 را به عنوان ورودی num1 به برنامه بدهیم، پس از انجام محاسبات لازم، جذر آن عدد در صفحه ترمینال نمایش داده خواهد‌شد. 

روش دوم : 

روش دیگر محاسبه جذر در پایتون با استفاده از کتابخانه math، دستور sqrt می‌باشد. 

در این قسمت مثالی از استفاده این دستور برای جذر گرفتن در پایتون را بررسی می‌کنیم.  

Import math 

num1 = int(input(“enter a number: “) 

x = sqrt(num1)

print(x)
 

در کد بالا از دستور sqrt مربوط به کتابخانه math، برای محاسبه جذر استفاده شده‌است. در این روش از کاربر یک ورودی به عنوان num1 و به صورت عدد دریافت می‌شود. در مرحله دوم با دستور sqrt جذر عدد num1 را محاسبه می‌کنیم و در آخر آن را در صفحه ترمینال برای کاربر نمایش‌ می‌دهیم.  

جمع بندی: 

در این مقاله به بررسی روش‌های مختلف محاسبه جذر در پایتون پرداختیم. با کتابخانه math آشنا شدیم و نحوه انجام برخی محاسبات ریاضی با استفاده از این کتابخانه را بررسی کردیم.